หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพานและท่อระบายน้ำ
การจัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำ
การวางและจัดให้มีการจัดทำผังเมืองอยางเป็นระบบ
การวางและจัดให้มีการจัดทำผังเมืองอยางเป็นระบบ
การส่งเสริมให้มีการจัดระบบรักษาความสงบภายในหมู่บ้านและชุมชน
การสนับสนุนด้านการบรรเทาสาธารณภัย
การป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางบก
การส่งเสริมและอนุรักษ์งานประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมต่าง ๆ
การปลูกจิตสำนึกและสร้างบทบาทในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีแก่ประชาชนในท้องถิ่น
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านการศึกษา
การดำเนินการ สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
การรณรงค์และสนับสนุนการสร้างสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น
การจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสเยาวชนและกลุ่มสตรี
การจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสถานที่ออกกำลังกายและกิจกรรมด้านนันทนาการ
การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชน
การพัฒนาการเกษตรยั่งยืนตามศักยภาพของพื้นที่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการปฏิบัติ
การสนับสนุนให้เพิ่มพูนที่สีเขียวในชุมชน
การแนวทางรณรงค์และปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนชุมชนในการดูแลรักษาเฝ้าระวัง ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
การจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะรวมและรณรงค์การลดปริมาณขยะ
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกและส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย
การพัฒนาองค์กร
การจัดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานต่างๆ และประชาชน
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player