หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายสาธิต สุขจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ
วิสัยทัศน์ อบต.วังประจบ
“วังประจบน่าอยู่ ประตูเมืองตาก
สังคมเข้มแข็ง แหล่งน้ำสมบูรณ์
เพิ่มพูนเศรษฐกิจฐานราก
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ”
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
วังประจบ
ศาลเจ้าพ่อนํ้าดิบ
อันเป็นประวัติศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์ แห่งแผ่นดินตาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ
ตลาดนัด โค กระบือ
แหล่งซื้อขาย โค กระบือ ในตำบลวังประจบ
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังประจบ
อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
F
acebook
ติดต่อ อบต. 055-891-552
>> click <<
1
2
3
4
5
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพานและท่อระบายน้ำ
การจัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำ
การวางและจัดให้มีการจัดทำผังเมืองอยางเป็นระบบ
การวางและจัดให้มีการจัดทำผังเมืองอยางเป็นระบบ
การส่งเสริมให้มีการจัดระบบรักษาความสงบภายในหมู่บ้านและชุมชน
การสนับสนุนด้านการบรรเทาสาธารณภัย
การป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางบก
การส่งเสริมและอนุรักษ์งานประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมต่าง ๆ
การปลูกจิตสำนึกและสร้างบทบาทในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีแก่ประชาชนในท้องถิ่น
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านการศึกษา
การดำเนินการ สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
การรณรงค์และสนับสนุนการสร้างสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น
การจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสเยาวชนและกลุ่มสตรี
การจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสถานที่ออกกำลังกายและกิจกรรมด้านนันทนาการ
การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชน
การพัฒนาการเกษตรยั่งยืนตามศักยภาพของพื้นที่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการปฏิบัติ
การสนับสนุนให้เพิ่มพูนที่สีเขียวในชุมชน
การแนวทางรณรงค์และปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนชุมชนในการดูแลรักษาเฝ้าระวัง ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
การจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะรวมและรณรงค์การลดปริมาณขยะ
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกและส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย
การพัฒนาองค์กร
การจัดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานต่างๆ และประชาชน
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2558
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
โทร : 081-888-9479
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10